Potrebujete poradiť ?

0950 651 800

Naposledy pridané položky

Žiadne produkty v košíku.

Štatút súťaže „Vianočná súťaž“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE (ĎALEJ LEN USPORIADATEĽ)
Obchodné meno: ZANADA, s. r. o.
M. Hattalu 2050/24, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 53 060 903IČ DPH: SK2121255334
2. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Termín Súťaže je stanovený od 01.12.2020 00:00 hod do 06.12.2020 23:59:59. Súťaž bude prebiehať výlučne prostredníctvom sociálnej siete Facebook, konkrétne na oficiálnom profile Zanada.sk – Záhradný nábytok, ktorý prináša radosť: https://www.facebook.com/zanada.sk. 
Žrebovanie výhercu sa uskutoční 07.12.2020, žrebujú sa 3 výhercovia súťaže zo všetkých zúčastnených. Ak sa splní ku dňu žrebovania 7.12.2020 dodatočná podmienka súťaže „FB stránka Zanada.sk – Záhradný nábytok, ktorý prináša radosť, bude evidovať viac ako 2 000 páči sa mi to na túto FB stránku“, vyžrebuje sa 6 výhercov súťaže. 
3. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

Zúčastniť súťaže sa môže akákoľvek osoba (ďalej len „súťažiaci“), ktorá:

 • má viac ako 16 rokov,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • splní podmienky súťaže.
4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Podmienky účasti v Súťaži:1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku 3.
2. Súťažiaci musí pod súťažným príspevkom zanechať komentár, v ktorom upresní o akú hojdaciu sieť súťaží. (Hojdacie siete sú označené číslom 1, 2 alebo 3 na obrázku súťažného FB postu. Stačí uviesť do komentáru jedno z týchto čísel.)

3. Súťažiaci bude/stane sa fanúšikom Facebookovej stránky Zanada.sk – Záhradný  nábytok, ktorý prináša radosť: https://www.facebook.com/zanada.sk

4. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

5. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu 3. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

5. VÝHRY

Výhry, ktoré Usporiadateľ v Súťaži poskytne sú nasledovné:

 • 1 x hojdacia sieť Brazil v hodnote 22,16 € s DPH
 • 1 x hojdacia sieť Dalian v hodnote 29,56 € s DPH
 • 1 x hojdacia sieť látková v hodnote 14,76 € s DPH

V prípade splnenia podmienky do dňa 07.12.2020 – „FB stránka Zanada.sk – Záhradný nábytok, ktorý prináša radosť, bude evidovať viac ako 2 000 páči sa mi to na túto FB stránku“ do súťaže sa vložia aj nasledovné ceny: 

 • 1 x hojdacia sieť Brazil v hodnote 22,16 € s DPH
 • 1 x hojdacia sieť Dalian v hodnote 29,56 € s DPH
 • 1 x hojdacia sieť látková v hodnote 14,76 € s DPH

Do súťaže je tak celkovo vložených 6 cien, ktoré je možné vyhrať. Každý oprávnený výherca môže získať iba 1 cenu. Výhry do Súťaže zabezpečil Usporiadateľ.

6. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE

Meno výhercov zverejní Usporiadateľ v novom príspevku na FB stránke súťaže označením FB mien výhercov v tomto príspevku najneskôr do 5 dní od žrebovania súťaže. V termíne konania súťaže môže jeden súťažiaci vyhrať len jednu výhru.

Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre správou pre Usporiadateľa súťaže prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Výhercovia budú požiadaní, aby poslali Usporiadateľovi dodatočné informácie do 5 pracovných dní kvôli doručeniu výhry. Ak výherca v stanovenej lehote podmienku nesplní, tak bude zo súťaže vylúčený (t.j. nestane sa výhercom). V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech Usporiadateľa Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití, vrátane jej udelenia inému súťažiacemu, ktorý bol dodatočne vyžrebovaný.

Vrámci vyžrebovania výhercov bude v komentári pod súťažou oznámené, aby sa výhercovia spojili s Usporiadateľom súťaže prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook.

7. ODOVZDANIE VÝHRY

Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora na adresu zaslanú výhercom. 

Výhra bude výhercom zaslaná na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli, a to do 14 dní po overení jeho nároku na výhru.

8. STRATA NÁROKU NA VÝHRU

V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.
Ak výherca neprevezme výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie alebo stratu počas prepravy.

Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.

9. KOMPETENCIE USPORIADATEĽA

 1. Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.
 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.
 1. V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude Súťažiaci na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

10. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Výherca udeľuje svojím zapojením sa do Súťaže súhlas, aby prevádzkovateľ Zanada, s. r. o., so sídlom M. Hattalu 2050/24, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53 060 903, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracúval osobné údaje výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, adresa a adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry. Tento súhlas udeľuje na dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom mailu na emailovú adresu Usporiadateľa ahoj @zanada.sk.

Výherca potvrdzuje že si je vedomý/á svojich práv podľa nariadenia a zákona, t. j. predovšetkým práva na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, na obmedzenie spracovávania údajov, podať návrh na začatie konania podľa nariadenia a zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na ahoj@zanada.sk.

10. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese: ahoj@zanada.sk. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

12. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené nákupom akéhokoľvek tovaru.
 • Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži.
 • Súťažiaci majú právo nahlásiť ostatných Súťažiacich, ktorých podozrievajú z porušenia Pravidiel Súťaže.
 • Sťažnosť musí byť zaslaná do správy na Facebook profile Zanada.sk – Záhradný nábytok, ktorý prináša radosť a musí obsahovať meno/prezývku porušiteľa a popis situácie, prečo je Súťažiaci z porušenia Pravidiel podozrievaný. Správa musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Súťažiaceho v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.
 1. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
 2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.
 • Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov, bude zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na facebookovom profile Zanada.sk – Záhradný nábytok, ktorý prináša radosť.
 1. O výhrach v súťaži a celkovom poradí súťažiacich konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje Usporiadateľ súťaže.
 1. Facebook nezodpovedá za túto súťaž. Súťažiaci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie Usporiadateľovi súťaže, a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook. Zapojením do súťaže berú záujemcovia/súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Facebook, resp. že spoločnosť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.
 1. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Zanada.sk.
 1. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Zanada.sk.
 1. Pridaním komentára vo forme odpovede na súťažnú otázku vyslovuje Súťažiaci súhlas riadiť sa Pravidlami Súťaže.
 1. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Dolnom Kubíne, dňa 27.11.2020

Jarný
zľavový kupón
5%

ZĽAVA na všetok nezľavnený tovar